© Copyright 2007-2020, Couteaux Fiscaal Advies - Fiscaal en financieel adviseur voor de regio Eindhoven en omstreken.

Algemene voorwaarden              Disclaimer              Privacyverklaring 

Algemene voorwaarden van Couteaux Fiscaal advies nr. 20190101

1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en uitsluitend te zijn aanvaard door of namens Couteaux Fiscaal Advies. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten en werkzaamheden. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van opdrachtgever wordt door Couteaux Fiscaal Advies uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen.

4. Een overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtbevestiging voor akkoord getekend retour is ontvangen. Tot dit moment behoudt Couteaux Fiscaal Advies zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.

5. In het geval van een mondeling verstrekte opdracht, wordt de overeenkomst tot opdracht, onder toepassing van deze voorwaarden, geacht tot stand te zijn gekomen bij aanvang van de werkzaamheden.

6. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen, of tenzij anderszins blijkt uit de aard van de opdracht.

7. De werkzaamheden worden uitgevoerd met in acht neming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de wet “Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (Wwft)”. Iedere aansprakelijkheid ter zake van het voldoen aan deze wet en regelgeving is uitgesloten.

8. De werkzaamheden worden verricht naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Geen garantie wordt gegeven met betrekking tot het bereiken van enig beoogd resultaat. Couteaux Fiscaal Advies heeft uitsluitend een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

9. Iedere aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van (elektronische) middelen ten behoeve van communicatie en opslag van gegevens is uitgesloten.

10. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot alleen directe schade en voorts tot een bedrag van maximaal het gefactureerde honorarium voor de met de fouten verband houdende opdracht. Bij een opdracht met een doorlooptijd van meer dan 6 maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat voor de met de fouten in verband houdende opdracht in de laatste 6 maanden voorafgaande aan die fouten in rekening is gebracht. Voorts is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Couteaux Fiscaal Advies wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is.

11. Een vordering tot vergoeding van schade moet uiterlijk binnen 12 maanden nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Couteaux Fiscaal Advies zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

12. Ingeval Couteaux Fiscaal Advies door een opdrachtgever of een met haar gelieerde partij betrokken wordt in een civielrechtelijke of een tuchtrechtelijke procedure en deze procedure resulteert in een afwijzing van een claim of het ongegrond of niet ontvankelijk verklaren van de klacht, komen de kosten die Couteaux Fiscaal Advies heeft moeten maken ten behoeve van zijn verdediging, met uitzondering van haar eigen uren, volledig voor rekening van opdrachtgever of de met haar gelieerde partij, onverlet dat in deze procedure nog beroep mogelijk is.

13. Couteaux Fiscaal Advies zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

14. De uitvoering van gegeven opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.

15. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Couteaux Fiscaal Advies is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

16. Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van Couteaux Fiscaal Advies doch ook ten behoeve van de bestuurders en aandeelhouders van Couteaux Fiscaal Advies en van al degenen die voor Couteaux Fiscaal Advies werkzaam zijn.

17. Betaling van onze facturen dient te geschieden binnen 8 dagen na dagtekening op de aangegeven rekening. Bij niet-tijdige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag tot de dag der algehele voldoening.

18. Indien de opdrachtgever na sommatie en ingebrekestelling weigerachtig blijft met voldoening van de vordering is Couteaux Fiscaal Advies gerechtigd deze ter incasso uit handen te geven. De daaraan verbonden kosten, zowel buitengerechtelijk (incassokosten) als gerechtelijk, komen geheel voor rekening van de nalatige opdrachtgever.